Multisenzorni pristop pri učenju - kaj je in zakaj ga vključiti v proces poučevanja?

Naša različnost in edinstvenost se ne kaže samo navzven; razlikuje se tudi naš "notranji svet", kar pomeni, da se različno odzivamo, učimo ter nasploh drugače doživljamo okolico okrog nas. Pri delu z učenci je ključno, da vzpostavimo: dobro poučevalno prakso, diferenciramo in individualiziramo poučevanje ter upoštevamo interese in močna področja učencev. Zadostiti učnim in vzgojnim potrebam vseh otrok v razredu je zahtevna naloga, saj je vsak učenec zase edinstven individuum, ki ima svoj učni stil učenja ter mu odgovarjajo raznoteri načini poučevanja. Različnim potrebam učencev lažje zadostimo, če pri podajanju razlage učne snovi upoštevamo učni profil učencev ter vsebine posredujemo po različnih senzornih kanalih.


V razredu, kjer imamo večje število učencev z raznovrstnimi izzivi in potrebami, bomo pri podajanju znanja uspešnejši, če upoštevamo pristop multisenzornega (veččutnega) poučevanja (različni načini in pristopi za različne učence).

Tovrstno poučevanje popestri pouk, motivira učence za nadaljnje učenje ter omogoča lažjo zapomnitev in razumevanje učnih vsebin.

Pri upoštevanju učnega profila se navezujemo na upoštevanje posameznikovega načina najbolj optimalnega učenja. Upoštevamo posameznikov spoznavni in učni stil, procesiranje informacij, pristopanje k učenju, odnos do učenja in podobno.

 

⇒ Multisenzorno učenje:

je pristop pri poučevanju, pri katerem upoštevamo in naglašujemo različne modalitete (senzorne poti), kar daje vsem učencem več priložnosti za učinkovito učenje. Zagotavlja možnost izbire in fleksibilnosti načinov predstavitve informacij z uporabo različnih formatov in medijev. Moto multisenzornega poučevanja in učenja je: "Poslušaj, glej, izgovori, napiši, naredi; naredi učenje, kar je le mogoče aktivno." (Pulec Lah, 2008). 

Scott (1993, Rains et al., 2008) navaja, da je multisenzorno učenje proces učenja novih vsebin preko dveh ali več čutil. Vključuje kombinacijo učenja preko vizualnega (vidnega), avditivnega (slušnega), taktilno-kinestetičnega (tipnega) in celo olfaktornega (vonjalnega) ter gustatornega (okušalnega) kanala.

Gamserjeva (2011) pravi, da multisenzorni pristop sodi med najbolj uspešne učne pristope, saj omogoča lažjo zapomnitev in razumevanje na novo pridobljenega znanja. Še posebej je pomemben za poučevanje učencev z učnimi izzivi, ki imajo težave s sledenjem navodilom in zaporedjem, kratkotrajno pozornost in težave na področju vidnega in slušnega procesiranja.

Učni stili in prednosti multisenzornega učenja

Ljudje se razlikujemo po tem, katerim učnim kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, učenju in sporočanju. Učni stili zajemajo tipične strategije, cilje in pojmovanja učenja (Marentič Požarnik, 2012). Eyner (2007, v Pulec Lah, 2008) opredeljuje posameznikov učni stil kot kombinacijo spoznavnega stila in učnih strategij skupaj. Obsega vrsto zmožnosti, strategij in naravnanosti ter vključuje čustvovanje, vedenje in kognicijo.

Učenje bo potekalo hitreje in bolj kakovostno, če bo poučevanje potekalo preko stila, ki je naš prevladujoči. 60 % posameznikov nima enega izstopajočega stila učenja, ampak nastopajo multiple kombinacije. Nekateri uporabljajo vse učne stile enakovredno (Pulec Lah, 2008). Pri usvajanju znanja bomo torej najbolj uspešni, kadar bomo informacije hkrati pridobivali preko različnih čutnih poti. Učitelji, ki so dovolj fleksibilni in želijo zadostiti potrebam večine učencev v razredu, bodo svojo razlago podkrepili z zanimivim nastopom, čustveno naravnanostjo, z nebesedno govorico, načinom in tempom govora.

Kakšne pa so prednosti multisenzornega načina poučevanja?

Učitelji so vedno bolj usmerjeni v preučevanje didaktičnih metod z namenom zagotoviti vsem učencem priložnost za učenje. Pri seznanjanju učencev z novimi koncepti je bistveno, da učitelj pomaga vsakomur, da razume in usvoji učno snov. Glede na to, da imajo učenci različne stile učenja, razlaga in predstavitev vsebin po veččutni poti izboljša razumevanje novih konceptov (Reins et al., 2008). Učitelji se morajo zavedati, da niso vsi učenci v razredu na enakovredni stopnji mentalne zrelosti. Zato je pomembno, da se v pouk vnese več različnih načinov razlage in predstavitve vsebin. S pomočjo multisenzornega pristopa poučevanja in konkretnih materialov lahko namreč dosežemo izboljšanje razumevanja učne snovi. Dlje časa trajajoče podajanje vsebin po eni čutni poti bo zavrlo razumevanje konceptov pri marsikaterem učencu, zato ne bodo uspeli nadgraditi svojega znanja (Reins et al., 2008).

⇒ Raziskave dokazujejo, da multisenzorno poučevanje povečuje dostopnost vsebin učencem, ki počasneje usvajajo znanja in tudi na splošno izboljšuje učenje vseh učencev (Schneider, Crombie, 2003 v Pulec Lah, 2008).

⇒ Zaradi dokazanih prednosti multisenzornega poučevanja pri učencih, ki imajo odločbo o usmeritvi ali izvirni delovni projekt pomoči, v individualiziranem programu kot eno izmed prilagoditev pogosto navajamo veččutno (multisenzorno) učenje/poučevanje oz. posredovanje informacij in novih znanj po veččutnih poteh.

Viri: 

  • Gamser, A. Ustvarjanje predpogojev za učenje branja, pisanja in računanja. V: Učenci z učnimi težavami - Pomoč in podpora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 2011, str. 56-68.
  • Marentič Požarnik, B. Psihologija učenja in pouka.1. izdaja, 5. natis, Ljubljana: DZS. 2012.
  • Pulec Lah, S. Kako v razredu uspešno zadovoljevati raznovrstne (učne) potrebe vseh učencev. V: Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. Ljubljana: ZRSŠ. 2008. str. 95-141.
  • Rains, J. R., Kelly, C. A., Durham, R. L. The evolution of importance od multy-sensory teaching techniques in elementary mathematics: Theory and practice. Journal of Theory and Practice in Education. 2008, 4 (2), str. 239-252.
  • Muršec, S. Multisenzorni pristop pri poučevanju poštevanke. V: Zbornik 1. mednarodne konference Drugačnost - naš izziv in dolžnost, II OŠ Žalec. 2019. str. 595-610.

Leave a Comment