Obravnave specialnega pedagoga obsegajo terapije in svetovanje otrokom z učnimi in razvojnimi primanjkljaji.
Na podlagi ugotovitev, pridobljenih preko opazovanja in diagnostičnega ocenjevanja otroka, naredim načrt intervencij. Pri svojem delu uporabljam raznovrstne metode, pristope in pripomočke, preko katerih krepim otrokova šibka področja. Cilj obravnav je opolnomočenje otroka do te mere, da postane pri delu samostojen ter usvoji strategije za premagovanje oziroma obvladovanje svojih šibkih področij.
Velik poudarek dajem razvijanju motorike, senzorike, koordinacije telesa, propriocepcije in vestibularnega sistema, saj se le na tak način okrepijo živčne povezave v telesu ter razvijejo nove nevronske poti, kar vodi v izboljšanje različnih področij delovanja.
Obravnave, ki jih nudim, so primerne za predšolske in šolske otroke ter mladostnike, pri katerih se nakazujejo težave na naslednjih področjih:
branje (šibka tehnika branja, težave z bralnim razumevanjem, šibka orientacija v besedilu itd.)
matematične veščine (šibke številske predstave, ne avtomatizirani postopki računanja in poštevanka itd.)
groba motorika in koordinacija telesa (telesna nespretnost in okornost, težave z ravnotežjem)
fina motorika in grafomotorika (nepravilna drža pisala, slabo oblikovan zapis v zvezku itd.)
vidna in slušna zaznava (težave pri razlikovanju glasov v besedah, šibko vidno razlikovanje) 
pozornost in koncentracija (impulzivnost, odkrenljivost, šibka pozornost na podrobnost)
govor in jezik (šibko besedišče, slabo razumevanje in sledenjem navodilom itd.)
⇒ organizacija učenja, učne strategije in tehnike 
Obravnave specialnega pedagoga so primerne tako za otroke, ki se srečujejo z učnimi težavami kot za otroke s posebnimi potrebami, ki že imajo organizirano pomoč v šoli.
Staršem pokažem metode in pristope, katere lahko uporabljajo pri domačem delu z otrokom. Svetujem jim pri rabi pripomočkov in didaktičnih materialov. Srečanja lahko potekajo tedensko, na 14 dni ali mesečno. 

Specialno-pedagoško pomoč dopolnjujem z metodami, ki temeljijo na razvijanju senzorike in gibanja

Za učinkovito učenje in delovanje nasploh mora biti naše telo uravnoteženo in integrirano. Z izkušnjami in stimulacijami, ki jih pridobimo z gibanjem in zaznavanjem, nenehno stimuliramo možgane. Otrokovi možgani se torej razvijajo preko gibalnih in motoričnih izkušenj.

Otrokovo gibanje je v zgodnjih mesecih po rojstvu nehoteno - refleksno, kasneje pa postane načrtovano, hoteno in avtomatizirano. Refleksi so osnova otrokovega gibalnega razvoja (nehotni odziv na dražljaje), varujejo ga ter mu omogočajo nadaljnji gibalni razvoj. Preko gibanja in čutenja raziskujemo svet in se razvijamo. V kolikor ima otrok v zgodnjem obdobju življenja omogočenih dovolj gibalnih izkušenj, se ti refleksi razvijejo in integrirajo.

Zaradi različnih dejavnikov pa gibalni razvoj posameznika ne poteka vedno po ustaljeni (tipični) razvojni poti. Posledično ima lahko otrok težave na področju motorike, zaznavanja, pozornosti, vedenja in učenja. S točno določenimi gibanji lahko ta področja ojačamo ter primanjkljaje omilimo. Z vztrajnim in rednim delom lahko nekateri primanjkljaji tudi izvenijo. 

 

V obravnave vključujem naslednje metode: 

  • Brain Gym®program pedagoške kineziologije, vede, ki raziskuje gibanje in njegovo povezanost z učenjem. Metoda je neke vrste telovadba za možgane, s katero spodbujamo lahkotnost učenja in uravnoteženja ter uravnotežimo različne telesne spretnosti, ki so vključene v proces učenja. Tako dosežemo napredek v branju, pisanju, pri jeziku in številskih spretnostih, izboljšamo pozornost in koncentracijo, spominu in organizacijske spretnosti itd. Preko vaj usklajujemo delovanje obeh možganskih polovic ter obojestransko usklajeno rabo očes in rok, kar vodi v optimalno učenje ter zmanjšanje stresa in napora. 

 

  • Gradniki gibanja® (Movement Based Learning: Building Block Activities) - program, ki razvija osnovne gibalne vzorce. Zajema 7 gibalnih aktivnosti, gradnikov gibanja, ki jih uporabljamo pri otrocih, ki imajo najrazličnejše sposobnosti. Vsak od gradnikov se navezuje na posamezne razvojne spretnosti, ki se v razvoju niso pojavile ali se niso integrirale v živčni sistem. Redno izvajanje vaj pripomore k sproščenemu usvajanju različnih spretnosti (na primer hoja, govor, vztrajnost). Metoda je še posebej primerna za otroke s posebnimi potrebami, ki nimajo razvitega zavedanja o gibanju. 

 

  • MNRI® nevrotaktilna integracija in MNRI® nevrosenzorno-motorična integracija refleksov - metoda dr. Svetlane Masgutove. Nevrotaktilna integracija je osnovni pristop pomoči, ki spodbuja učinkovito zaznavo telesa ter daje občutek varnosti in sproščenosti. Osnova metode je integracija dotika. Preko dotika stimuliramo receptorje v koži; posledično se izboljša delovanje živčnega sistema, saj se spodbudi živčne povezave. Učinek metode je izboljšanje delovanja možganov, senzomotoričnega in proprioceptivnega delovanja. Metoda je primerna za osebe, ki so hiper ali hipo senzibilni (preveč ali premalo senzorično občutljivi), za osebe s specifičnimi učnimi primanjkljaji in razvojnimi zaostanki, s šibko pozornostjo in koncentracijo, z avtistično motnjo itd. Metoda se izvaja na masažni mizi po določenem protokolu oziroma po njegovih segmentih.