Specialno-pedagoška diagnostika - potek diagnosticiranja učnih in razvojnih primanjkljajev

Specialni in rehabilitacijski pedagogi smo usposobljeni za delo z osebami z raznovrstnimi učnimi izzivi ter razvojnimi primanjkljaji. Diagnostiko opravimo pri otroku oziroma mladostniku, pri katerem opazimo zaostanek na določenih razvojnih področjih oziroma v primeru težav z avtomatizacijo šolskih veščin. Prepoznamo specifične primanjkljaje in učne izzive, ki otroka ovirajo pri delu, učenju ter delovanju nasploh. Pozorni smo na otrokova šibka področja, hkrati pa iščemo tudi močna področja, preko katerih si otrok gradi samopodobo in samozaupanje. Ocenimo, v katerih pogojih in s kakšnimi prilagoditvami ter pripomočki otrok bolje deluje. 
Pri svojem delu uporabljam formalne oblike ocenjevanja (SNAP profil ocene posebnih potreb, ACADIA test razvojnih sposobnosti, Test motenosti v branju in pisanju, Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok) in neformalne oblike ocenjevanja (vprašalniki, pregled otrokovih zvezkov in izdelkov, opazovanje otroka pri delu, razgovor s starši ...).

Specialno-pedagoška diagnostika lahko obsega več srečanj.

Začne se z razgovorom s starši, ki predstavijo svoja opažanja o otroku. Bistveni del ocenjevanja je spoznavanje in povezovanje z otrokom, ki ga skozi celoten proces ocenjevanja opazujem pri delu (na primer katere strategije uporablja pri delu in učenju). Ocenim razvitost šolskih veščin (branje, pisanje, računanje in matematične veščine) in razvitost samostojnosti, vztrajnosti ter motivacije pri delu in učenju. Preverim razvitost grobe in fine motorike, vidno-motorične koordinacije, grafomotorike, pomnjenja, govora in jezika, vidne in slušne zaznave, usmerjene pozornosti in koncentracije, prostorske in časovne orientacije, lateralnosti telesa, učnega stila itd.
Na željo staršev pripravim kratko ali poglobljeno specialno-pedagoško poročilo. Za boljše razumevanje ter učinkovitejše nudenje pomoči v šoli lahko le-to posredujete otrokovemu učitelju. Strokovno poročilo lahko predložite dokumentaciji ob uvedbi postopka usmerjanja za pridobitev odločbe, ki jo vložite na Zavod RS za šolstvo. Na podlagi ugotovitev, pridobljenih v okviru diagnostičnega ocenjevanja, pripravim načrt obravnav in svetovanj. Staršem svetujem pri domačem delu z otrokom (pristopi, metode in vaje).